Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα newsletter μας

7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η βιωσιμότητα της Τράπεζας Τροφίμων, βασίζεται στο κεφάλαιο και τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, προσφορά του ιδρυτή της, Γερ. Βασιλόπουλου. Παράλληλα, φίλοι και υποστηρικτές της προσπάθειάς της, προσφέρουν μικρότερες ή μεγαλύτερες δωρεές για την κάλυψη των ελάχιστων λειτουργικών εξόδων και την αγορά τροφίμων.

Η Τράπεζα Τροφίμων πληρεί κάθε υποχρέωσή της απέναντι στην πολιτεία, χωρίς να έχει πάρει από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια ούτε 1€.

Ελέγχεται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ενώ επιπλέον η εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, διενήργησε έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3693/2008, επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την  31η Δεκεμβρίου 2014.