Εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα newsletter μας

7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η βιωσιμότητα της Τράπεζας Τροφίμων, βασίζεται στο κεφάλαιο και τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, προσφορά του ιδρυτή της, Γερ. Βασιλόπουλου. Παράλληλα, φίλοι και υποστηρικτές της προσπάθειάς της, προσφέρουν μικρότερες ή μεγαλύτερες δωρεές για την κάλυψη των ελάχιστων λειτουργικών εξόδων και την αγορά τροφίμων.

Η Τράπεζα Τροφίμων πληρεί κάθε υποχρέωσή της απέναντι στην πολιτεία, χωρίς να έχει πάρει από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια ούτε 1€.

Ελέγχεται από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, ενώ επιπλέον η εταιρεία Deloitte Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, διενήργησε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.4449/2017. Αντίστοιχοι έλεγχοι έχουν γίνει και για τις χρήσεις  που  έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2015.